CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje prirucnika organizacija za obuku

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je da pojednostavi upotrebljivost pravne osnove za odobrenje radnih prirucnika za obuku za pilote/ avio-mehanicare za organizacije / škole.

Opis: Nakon podnošenja prijave, formular, kao i pratecu dokumentaciju, ce pregledati odsek za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikacije dokumentacije, izdaje se sertifikat i potpisuje ga generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Radno iskustvo

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Lična karta podnosioca prijave (Originalna, Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna, Overena kopija)
  • Program obuke u ponudi (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataDeo ove procedure mora biti zajedno sa procedurom za odobravanje škola/organizacija. Taksa je takode deo procedure za specificnu školu/organizaciju.Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena