CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za upravnike skladišta za robu sa akcizom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je uspostavljanje adekvatnog i profesionalnog upravljanja u skladištu akciznih proizvoda.

Opis: Operater podnosi zahtev administrativnoj kancelariji za formalno priznanje pri Carini Kosova, a onda ga prima Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Nakon popunjavanja i podnošenja neophodne dokumentacije, pregledace se u zakonskom roku, a onda ovlašcenje potpisuje generalni direktor Carina Kosova Postupak za obnovu ovlašcenja je isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Carina Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Tip zahteva
 • Ovlašćeni objekti za robu sa akcizom (lokacija skladišta)
 • Tip skladišta za robu sa akcizom (tip skladišta za robu sa akcizom, uvoz, pivare, vinarije, destilerije itd.);
 • Opis plana zgrade

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) na Kosovu (Overena kopija)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovođenje postupka. (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) van Kosova (Overena kopija)
 • Roba koja će biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, količina, vrednost) (Overena kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija vrednosti i pasiva materijala za koje se namerava da budu deo ovog postupka. Primenjuje se na carinsko sladište. (Overena kopija)
 • Kopija plana i lista nosioca za koju uverenje izdaje opštinski katastarski ured. (NEMA)
 • Detaljni nacrt lokacije gde se roba stavlja u postupak, kao i same robe koja nije deo postupka (Overena kopija)
 • Memorandum gde se navodi ekonomski rezon za postupak za koji se podnosi prijava (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena