CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Aprovimet e veçanta- transport i mallërave të rrezikshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës për Aprovimet e veçanta- Transporti i Mallërave të Rrezikshme.

Opis: Kjo procedurë ofron udhëzime për procesin e çertifikimit për qështjen e Aprovimet e veçanta- Transporti i Mallërave të Rrezikshme.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Aplikacion për Aprovimet e veçanta - Transporti i Mallërave të Rrezikshme
  • Detajet e Aplikantit (AOC Nr., Operatori dhe nenshkrimi i menaxherit përgjegjës-Accountable Manager)
  • Informatat e operatorit/organizatës (adresa, telefoni, faxi, e-maili, kodi i IATA/ICAO dhe baza (aeroporti) flotes)
  • Informatat e personit me përgjegjësi të përgjithshme për transportin e mallrave të rrezikshme.
  • Trajnimi (Organizata që do të ofrojë trajnimin për operatorin (nëse është një organizatë tjetër; personat përgjegjës për trajnim)
  • Agjenti i procesimit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

  • Aplikacion për Aprovimet e veçanta- Transporti i Mallërave të Rrezikshme (Origjinal, Kopje)
  • Programet e trajnimit për të gjithë stafin e përfshirë në transport të mallrave të rrezikshme (Origjinal, Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa1000Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Preuzmi Formular