CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizim për depo të mallrave akcizor

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është themelimi i depove të mallrave akcizore.

Opis: Kërkesa nga operatori dorëzohet në zyrën administrative për protokollim pranë Doganës së Kosovës dhe e cila pranohet nga Sektori i Procedurave me Ndikim Ekonomik, kompletohet me dokumentet e nevojshme, shqyrtohet brenda afatit ligjor dhe pastaj nënshkruhet Autorizimi nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdimin e autorizimit.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vit

Antihemiski organ: Dogana e Kosovës

Rok zalbe: 30 dite

Potrebne informacije

 • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
 • Lloji i kërkesës
 • Depoja e autorizuar e mallrave me akcizë në lidhje me të cilën bëhet kjo kërkesë
 • Vendi dhe lloji i evidencës
 • Data për përdorimin e inventarit të produkteve
 • Të dhënat bankare (emri dhe adresa e bankës dhe të dhënat për llogarinë bankare)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e TVSh-së (Kopje)
 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Lista e Kompanive Kosovare (furnizuesve dhe klientëve) me të cilët ekziston apo pritet të ketë bashkëpunim (NUK KA)
 • Informatat në lidhje me biznesin ku do të paraqitet një historik i kompanis /organizatës jo qeveritare si dhe arsyeja ekonomike për shfrytëzimin e procedurës. (Kopje)
 • Lista e kompanive jashtë Kosovës (furzinuesve dhe klientëve) me të cilët ekziston apo pritet të këtë bashkëpunim (Kopje)
 • Mallrat për t''u vendosur nën procedurën e deponimit doganor (kodi tarifor, përshkrimi, sasia, vlera) (Kopje)
 • Dëshmia e vërtetuar se i ka përmbush obligimet ndaj ATK-së (Kopje)
 • Certifikata e Numrit Fiskal (Kopje)
 • Garancioni bankar, në vlerë të detyrimeve të mallit që planifikohet të mbahet nën procedure (Kopje)
 • Kopja e Planit dhe lista e poseduesve e vërtetuar nga zyra kadastrale komunale (Kopje)
Bezplatno

Preuzmi Formular