CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikacija opreme za obuku za simulaciju letenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrative procedure je pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za odobrenje simulatora za prakticnu obuku pilota aviona.

Opis: Nakon podnošenja prijave, formular, kao i pratecu dokumentaciju, ce pregledati Odeljenje za sigurnost leta. Rok za preispitivanje je 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikacije dokumentacije, izdaje se sertifikat i potpisuje ga generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Kontakt podaci/opšte
  • Tipovi simulatora koji su obezbedeni
  • Podaci o osoblju

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Kontakt/opšti podaci (Originalna, Overena kopija)
  • Tipovi simulatora koji su obezbeđeni (Originalna, Overena kopija)
  • Podaci o osoblju (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrvo placanje takse: 4.000,00 evra Godišnja naknada: 2.000,00 evra Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena