CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Aprovimet e veçanta - operimet në të gjitha kushtet atmosferike

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është të përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për Aprovimet e veçanta-Operimet ne te gjitha kushtet atmosferike dhe Operimet me shikueshmëri të ulët dhe ngritja me shikueshmëri të ulët.

Opis: Ky proces përcakton procedurat dhe kërkesat që operatori duhet t'i përmbush për Aprovimet e veçanta-Operimet në të gjitha kushtet atmosferike; Operimet me shikueshmëri të ulët dhe ngritja me shikueshmëri të ulët. Qëllimi i procedurës është të përshkruaj procesin si dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Aplikacion për Aprovimet e veçanta-Operimet në të gjitha kushtet atmosferike; Operimet me shikushmëri të ulët dhe ngritja me shikueshmëri të ulët
 • Deklarata e aplikantit
 • Të përgjithshme (Informata të përgjithshme të aplikantit; Qëllimi i aplikacionit)
 • Vlefshmëria Ajrore (Aprovimi i tipit të dizajnit për aeroplanin e designuar; Referenca kualifikuese për serinë e aeroplanin që do të përdoret; Programi i mirëmbajtjes; Lista Minimale e Pajisjeve; Praktikat dhe procedurat e mirëmbajtjes)
 • Mirëmbajta (Praktikat dhe procedurat e mirëmbajtjes)
 • Operimet (Praktikat dhe procedurat e operimeve; Trajnimi i ekuipazhit të fluturimit)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacion për Aprovimet e veçanta-Operimet në të gjitha kushtet atmosferike (AWO-All Weather Operations); Operimet me shikueshmëri të ulët (LVO-Low Visibility Operations CATII/III) dhe ngritja me shikueshmëri të ulët (LVTO-Low Visibility Take-off) (Origjinal, Kopje)
 • Deklarata e aplikantit se kërkesa për aprovim është në përputhje me legjislacionin në fuqi (Origjinal, Kopje)
 • Manuali i fluturimit të aeroplanit apo pjesët e tji relevante për kërkesat e aprovmit të vlefshmërisë ajrore lidhur me AWO (Origjinal, Kopje)
 • Programi i trajnimit i ekuipazhit të fluturimt për AWO (fillestar dhe vazhdueshëm) (Origjinal, Kopje)
 • Manualet e Operimeve (OM-A, OM-B, OM-D, AOM, FCOM, Route Manuals, stand-alone AWO manual) dhe Qeklistat relevante (Origjinal, Kopje)
 • Lista Minimale e Pajisjeve-MEL (Origjinal, Kopje)
 • Programi i mirëmbajtjes duke përfshirë pjesët relevante për AWO (Origjinal, Kopje)
 • Praktikat dhe procedurat për AWO (Origjinal, Kopje)
 • Buletini i Servisimit; Certifikata shtesë e tipit; Dokumentet për aprovim të modifikimeve madhore (Origjinal, Kopje)
 • Plani i implementimit (Origjinal, Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa1500Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena