CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Posebna odobrenja - proširena pravila za avione sa dva motora

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi inspekciju i procenu neophodne dokumentacije za izdavanje posebnog odobrenja - proširena pravila za avione sa dva motora.

Opis: Tokom procesa se procenjuju operativne procedure, programi obuke, programi održavanja i operativne procedure za ispunjavanje prakse svih zahtjeva u skladu sa Uredbom 06-2009 Harmonizacija tehnickih zahteva i administrativnih postupaka u civilnom vazduhoplovstvu, Pravilnik 05-2009 o stalnoj sposobnosti letelica i aeronautickih proizvoda, delovima i odobrenju organizacija i osoblja koje se bavi ovim poslovima, ICAO aneks 6. Ovaj postupak obuhvata rad na prijavi koji je potreban za dobijanje posebnog odobrenja ETOPS-a - proširena pravila za avione sa dva motora.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Prijava za ETOPS odobrenje
 • Potpisi uprave za operacije, održavanje i obuku
 • Opšti podaci o podnosiocu prijave
 • Svrha prijave
 • Ispunjavanje uslova letenja (odobrenje dizajna letelice navedenog tipa; referenca kvalifikacije za seriju letelice koja ce biti u upotrebi)
 • Iskustvo podnosioca prijave i pouzdanost reaktivnog sistema
 • Održavanje
 • Operacije (operativne prakse i procedure; obuka i kvalifikacija letačkog osoblja)
 • Deklaracija usaglašenosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Prijava za odobrenje ETOPS (Originalna)
 • Izjava o usaglašenosti (Originalna, Overena kopija)
 • Priručnik upravljanja za kontinuiranu osposobljenost leta (Originalna, Overena kopija)
 • Program obuke letačkog osoblja (OM D) (Originalna, Overena kopija)
 • Priručnik za rad (OM A, B, C) i liste provere koje obuhvataju ETOPS operacije (Originalna, Overena kopija)
 • Lista minimalno neophodne opreme (MEL) za ETOPS (Originalna, Overena kopija)
 • ETOPS priručnik (Originalna, Overena kopija)
 • Revidirani program održavanja (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena