CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za internu obradu

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da pomogne mnogim domacim proizvodacima u uvozu sirovih materijala privremeno u svrhu prerade i ponovnog izvoza.

Opis: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji na obradu, pregleda je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova. Ova procedura omogucava uvoz stranih dobara sa izuzecem od placanja uvoznih dažbina, a sa ciljem ponovnog izvoza nakon što se dobra prodju dalju obradu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 -3 godina

Antihemiski organ: Carina Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Sistem u kojem se pojavljuju klasifikovana roba koja će biti puštena u promet: sistem amortizacije, povratni sistem
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja)
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, kolicina, vrednost)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) na Kosovu (Overena kopija)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovođenje postupka. (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) van Kosova (Originalna)
 • Roba koja će biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, količina, vrednost) (Overena kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjene obaveze prema PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija vrednosti i pasiva materijala za koje se namerava da budu deo ovog postupka. Primenjuje se na carinsko sladište. (Overena kopija)
 • Kopija plana i lista nosioca za koju uverenje izdaje opštinski katastarski ured. (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena