CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata. Još jedan cilj je procena kandidata putem testova (na nacin na koji je propisan). Pregledanje i procena dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu i standardizacija postupka.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i pravnim aktima Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za sigurnost leta. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Podnosilac prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Dokumenti, sertifikati itd. kako bi se dokazale akademske kvalifikacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Formular (Originalna, Overena kopija)
  • CV - radna biografija (Originalna, Overena kopija)
  • Dokumenti, sertifikati itd. kako bi se dokazale akademske kvalifikacije (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataUkljuceno je u prijavu za operatere komercijalne avijacije (OKA) Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena