CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje/ovlašcenje za pregled prirucnika o radu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše proces i procenu dokumenata koji su neophodni za izmenu i ponovno odobravanje prirucnika za letenje. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu operatera.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i pravnim aktima Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 30 dana od dana podnošenja zahteva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
 • Broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte odgovorno lica
 • Podaci o prethodno stečenom obrazovanju
 • Iskustvo

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Priručnik za rad ili deo revidiranog priručnika koji je neophodan za prevoznika: (Originalna, Overena kopija)
 • OM-A (opšti/osnovni priručnik za rad) (Originalna, Overena kopija)
 • OM B (priručnik za letelice) (Originalna, Overena kopija)
 • OM C (priručnik putanja i detalji) (Originalna, Overena kopija)
 • OM B (priručnik za obuku) (Originalna, Overena kopija)
 • GOM - (priručnik za rad na zemlji) (Originalna, Overena kopija)
 • QS - priručnik za rad sistema kontrole kvaliteta (eng. Quality System Manual) (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata300Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena