CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje liste minimalne opreme (MEL-Minimum Equipment List)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je davanje odobrenja organizacijama i osoblju koje je deo sledecih procesa, JAR-MMEL-MEL-Glavne liste minimalne opreme i lista minimalne opreme, JAR-26-Dodatni zahtevi za letenje za operacije.

Opis: Ova procedura daje uputstva za MEL postupak davanja odobrenja. Operater ce doneti, za svaki avion, listu minimalne opreme (MEL) koju odobrava organ vlasti, a koja ne može biti manja od glavne liste minimalne opreme - MMEL. Nijedan avioprevoznik ne može leteti avionom, osim ako ne radi u skladu sa MEL i osim ako to ne dozvoli organ vlasti (bilo kakva dozvola tog tipa nece ni pod kojim okolnostima znaciti mogucnost rada (letenja) mimo ogranicenja MMEL (Master/glavne) liste minimalne opreme - odobreni MEL ce biti obavezujuci za posadu leta.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Prijava za odobrenje liste minimalno neophodne opreme
 • Tip prijave (početna dodela, ponovni pregled)
 • Detalji avioprevoznika
 • Detalji liste minimalne opreme
 • Aneks (Minimalno neophodna lista, Izjava o pravnoj usaglašenosti, Glavna liste minimalne opreme, administrativna taksa, Izjava o ispunjavanju EU propisa OPS 1/JAR OPS 3 delovi K i L avion/helikopter
 • Priručnik letelice
 • Priručnik za procedure održavanja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Prijava za odobrenje liste minimalno neophodne opreme (eng. Minimum Equipment List - MEL) (Originalna, Overena kopija)
 • Lista minimalno neophodne opreme (Originalna, Overena kopija)
 • Izjava o ispunjenju pravnih obaveza (Originalna, Overena kopija)
 • Glavna lista minimalno neophodne opreme (Originalna, Overena kopija)
 • Administrativna taksa (Originalna, Overena kopija)
 • Izjava o ispunjenju obaveza sa EU OPS 1 / JAR OPS 3 deo K i L letelice/helikoptera (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata300Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena