CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za carinsko sladište

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ovog postupka je stvaranje mogucnosti stavljanja robe pod carinsku kontrolu na mestu ovlašceno od Carine Kosova (carinsko skladište) bez placanja uvoznih dažbina, te se stoga placanje carine odlaže do momenta dok se ne stave u slobodan promet. U momentu kada se stave u slobodan promet, entitet ce platiti dažbine koje podležu kolicini robe koja se stavlja u promet. Postupak takodje omogucava ponovni izvoz robe na strano tržište bez tereta odgovornosti.

Opis: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji na obradu, pregleda je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidjenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Carina Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Naziv i adresa poslodavca
 • Tip skladišta i zemljišta koje ce biti korišceno za skladište
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, količina, vrednost

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) na Kosovu (Overena kopija)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovođenje postupka. (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljaci i klijenti) van Kosova (Overena kopija)
 • Roba koja će biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, količina, vrednost) (Overena kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjene obaveze prema PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija vrednosti i pasiva materijala za koje se namerava da budu deo ovog postupka. Primenjuje se na carinsko sladište. (Overena kopija)
 • Kopija plana i lista nosioca za koju uverenje izdaje opštinski katastarski ured. (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena