CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za pregled i punjenje boca tecnim naftnim gasom i tehnickim gasovima

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja, Energetski inspektorat

Cilj: Ova procedura ima za cilj da utvrdi uslove i procedure za ovlašc´enje privrednih subjekata koji se bave ispitivanjem i punjenjem kontejnera za LPG ili tehnicke gasove, kao i tehnickih uslova i pravila za rukovanje cilindrima.

Opis: Stranka podnosi zahtev za dobijanje ovlašc´enja Inspektoratu za energetiku prilaže potrebnu dokumentaciju. Nakon podnošenja zahtjeva za odobrenje i ocjenjivanje dokumentacije, utvrduje se status predmeta, opreme i osoblja. Ako su ispunjeni zahtevani uslovi, izdaje se ovlašc´enje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 (dve) godine

Antihemiski organ: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Rok zalbe: 8 dana

Potrebne informacije

  • Napomene o podnosiocu prijave (ime, prezime i ime oca, adresa prebivališta, mesto, ulica i broj. Broj mobilnog telefona i elektronska pošta)
  • Datum podnošenja prijave
  • Naziv kompanije
  • Adresa kompanije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća sa zabeleženom aktivnošcu za koju se traži odobrenje (Originalna, Kopija)
  • Dozvola za rad sa gasom (Originalna, Kopija)
  • Dokaz da podnosilac prijave ima objekte i opremu za ispitivanje, kontrolu i ispitivanje cilindara tečnog naftnog gasa ili tehničkih gasova (Originalna, Kopija)
  • Dokaz da podnosilac prijave ima odgovarajucu opremu za punjenje i opremu za detekciju prisustva gasa u radnom okruženju u skladu sa zahtevima iz Clana 25, stava 25.3 ovog uputstva; (Originalna, Kopija)
  • Dokaz da osoblje koje radi sa tečnim naftnim gasom ili tehničkim gasovima ima odgovarajuci nivo obuke za rad sa gasom. (Originalna, Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataZa pocetak 1000 EUR - za obnovu ovlašcenja (nakon 2 godine) 400 EUR, za izdavanje nove dozvole 40 EURBankarski transfer 1000400070000180

Forma nije pronadjena