CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje operativnog prirucnika (OM-Operations Manual)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše aktivnosti od formalne prijave do AOC do faze demonstracije i kontrole potrebnih dokumenata za helikoptere komercijalnog vazdušnog saobracaja.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i pravnim aktima Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva. Ovaj postupak obuhvata aktivnosti prijave za dozvolu za avioprevoznika (AOC) kroz formalnu AOC prijavu do faze demonstracije.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Podaci o odgovornom menadžeru i menadžerskom osoblju

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

  • Priručnik za rad OM-A (opšti/osnovni prirucnik za rad) (Originalna, Overena kopija)
  • OM B (priručnik za letelice) (Originalna, Overena kopija)
  • OM C (priručnik putanja i detalji) (Originalna, Overena kopija)
  • OM B (priručnik za obuku) (Originalna, Overena kopija)
  • GOM - priručnik za rad na zemlji (eng. Ground Operations Manual) (Originalna, Overena kopija)
  • QS - priručnik za rad sistema kontrole kvaliteta (eng. Quality System Manual) (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata300Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena