CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za ispitivanje opreme pod pritiskom

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja, Energetski inspektorat

Cilj: Definiše uslove i postupke za davanje dozvole pravnim licima koja se bave ispitivanjem pritiska u opremi. Takode definiše tehnicke uslove i pravila za rukovanje opremom pod pritiskom.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev za dobijanje odobrenja Energetskog inspektorata tako što podnosi neophodnu dokumentaciju. Nakon podnošenja zahteva za davanje odobrenja i celokupne dokumentacije, vrši se evaluacija lokacije, opreme i strucne spreme osoblja. Ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, pristupice se izdavanju odobrenja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Napomene o podnosiocu prijave (ime, prezime i ime oca, adresa prebivališta, mesto, ulica i broj. Broj mobilnog telefona i elektronska pošta)
  • Datum podnošenja prijave
  • Naziv kompanije
  • Adresa kompanije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća sa zabeleženom aktivnošću za koju se traži odobrenje (Originalna, Kopija)
  • Uverenje o profesionalnoj sposobnosti na testovima bez sudara za osoblje kompanije koja ce polagati ispite (Originalna, Kopija)
  • Dokaz da podnosilac prijave ima odgovarajuću opremu za polaganje ispita (Originalna, Kopija)
  • Oprema za ispitivanje u skladu sa Članom 30 U.A. nr. 01/2008 (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plataza pocetak 800 EUR - za obnovu ovlašcenja (nakon 2 godine) 300 EUR, za izdavanje nove dozvole 30 EURBankarski transfer 1000400070000180

Forma nije pronadjena