CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje avioprevoznika za rad u vazduhu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da opiše i pojednostavi postupak i kontrola i procena neophodnih dokumenata za proces izdavanja sertifikata za avioprevoznike. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za sigurnost leta. Rok za preispitivanje je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat o sposobnosti letenja potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva. Ovaj postupak ukljucuje korake za prijavljivanje za seritifkat za avioprevoznika (AOC) za letove u vazduhu, od momenta iskazivanja interesa za AOC do momenta sertifikovanja avioprevoznika za vazdušne operacije.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: nema vremenskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
 • Podaci o odgovornom menadžeru i menadžerskom osoblju
 • Podaci koji se tiču flote/letelice: tip letelice, ime vlasnika letelice/ugovor o davanju u najam, tip rada, region rada, posebna ograničenja, ovlašćenja/posebna odobrenja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Prijava za seritifkat za avioprevoznika za rad na avioprevozu (Originalna, Overena kopija)
 • Prijava za posebna odobrenja (Originalna, Overena kopija)
 • Kontakt podaci podnosioca prijave / prevoznika (Originalna, Overena kopija)
 • Priručnici za rad (OM A, B, C, D, GOM i QS) (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovori o zakupu letelice/helikoptera (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovor o održavanju (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovor sa centrom za obuku u svrhu obavljanja obuke za letačko i kabinsko osoblje (ako ga ima) (Originalna, Overena kopija)
 • Lista viših upravnika i njihovih zamenika (CAAK-EASA formular 4) (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata• Komercijalni vazdušni saobracaj - ispod 2 730 kg 400 evra; • Komercijalni vazdušni saobracaj - od 2 730 do 5 700 kg 1 500 evra; • Komercijalni vazdušni saobracaj - od 5 700 do 40 000 kg 3 000 evra; • Komercijalni vazdušni saobracaj - preko 40 000 kg 4 000 evra; Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena