CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za izuzimanje od akciza na robu (naftu)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje su ovlašcene i izuzete iz placanja akciza na robu (naftu) koja se koristi u procesu proizvodnje, nadziruci aktivnosti kompanije. Podaci mogu biti korišceni za razne potrebe institucija

Opis: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji na obradu, pregleda je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidjenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 12 do 24 meseca

Antihemiski organ: Carina Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Trebalo bi koristiti prijavni obrazac, koji sadrži sledeće: - podatke o licu; - podatke o zahtevanoj količini; - broj telefona i email lica; - podatke o angažovanim dobavljačima, - razlog zahtevanja ovlašćenja, - podatke o potrošnji gasa i proizvodnji u toku tri protekle godine, - podatke o normama gasa, - podatke o ugrađenim meračima i njihovom stanju.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • PDV uverenje (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Fotografije proizvodne tehnologije i merača (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena