CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për auto-shkollë

Ministria e Infrastrukturës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është të bëhet aftësimi i kandidatëve nga pjesa teorike dhe praktike për dhënie të provimit për shofer.

Opis: Kërkesa dhe dokumentacioni dorëzohet në arkivin e Ministrisë, kurse gjatë verifikimit prezentohet origjinali. Zyrtarët përgjegjës nga Ministria bëjnë verifikimin e dokumentacionit, zyrës, klasës mësimore, pajisjeve mësimore, mjeteve me veprim motorik dhe poligonit për të vërtetuar faktet e paraqitura me rastin e aplikimit. Gjatë verifikimit të kushteve personeli i Auto Shkollës duhet të jetë prezent. Për gjendjen e konstatuar përpilohet procesverbal. Auto Shkolla e cila i plotëson kushtet e parapara i lëshohet Licenca. Procedura është e njëjtë edhe për përtëritje të licencës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë dhe e njësisë
 • Telefoni, emaili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Fletëpagesën (Origjinal)
 • E-maili zyrtar i aplikantit (Per shikim)
 • Regjistrimi i biznesit dhe numri fiskal (Origjinal)
 • Dëshminë mbi pronësinë apo marrjen me qira të hapësirave punuese (të vërtetuara te noteri) (Kopje e vertetuar)
 • Skicën e dimensioneve dhe fotografitë e hapësirave punuese të klasës, zyrës dhe poligonit (Origjinal, Per shikim)
 • Listën e pajisjeve mësimore (Kopje)
 • Regjistrin e personelit (fotokopjen e letërnjoftimit, patentë shoferit, kontratën, përgatitjen profesionale, licencat për ligjërues profesional dhe shofer instruktor) (Per shikim)
 • Regjistrin e automjeteve (Origjinal)
 • Sistemin e frenimit për kategoritë e larta (Kopje e vertetuar, Per shikim)
 • Poligonin (Per shikim)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaLicenca për kategoritë: "A","B+E","C1+E","C+E","D1+E" apo "D+E" nga 100 € kurse për përtëritje të licencës 50€ Licenca për kategoritë "B" 500€ për përtëritje 100€. Licenca për kategoritë "C1","C", "D1"apo "D" nga 300€, Kurse për përtëritje 100€ Transfer bankar 1000430070003710