CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë e instruktorit për shofer

Ministria e Infrastrukturës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për bartjen e diturisë tek personat e tretë dhe aftësimin e kandidatëve për shofer nga pjesa praktike.

Opis: Kandidati i cili e ka përfunduar shkollimin në njërën prej institucioneve të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë paraqet provimin për licencë të instruktorit për vozitje në Departamentin e Automjeteve pranë Ministrisë së Infrastrukturës. Provimi mbahet një herë në muaj dhe ndahet në pjesën teorike dhe praktike. Kandidati i cili i kalon me sukses të dy pjesët (teorike dhe praktike) e fiton të drejtën e licencës. Licenca vlenë 5 vite. Kandidatët të cilët bëjnë përtëritjen e licencës i nënshtrohen provimit vetëm nga pjesa teorike.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri dhe mbiemri i aplikuesit
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Kopje)
 • Letërnjoftimi ose pasaportën (Kopje)
 • Të jetë së paku 25 vjet (Per shikim)
 • Të ketë së paku përgatitjen e mesme shkollore (Origjinal)
 • Të ketë patentë shoferin e kategorisë "B" së paku 5 vite (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Certifikatën shëndetësore të vlefshme (NUK KA)
 • Të mos jetë i dënuar për vepër penale më shumë se gjashtë muaj burgim me vendim gjyqësor të formës se prerë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshminë e pagesës për paraqitje të provimit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa50 EuroTransfer bankar1000430070003710