CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Aprovimi për instalim dhe pajisje apo ndryshim në sistem

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qellimi i kësaj procedure është sigurimi se ndryshimet e sistemeve te MTA-se nuk ndikojne në sigurinë e operimeve: të gjitha ndryshimet e sistemit në MTA duhet të jenë vlerësuar për rëndësinë e sigurisë dhe çdo rrezik që ndërlidhet me ndryshimin reduktohet në nivel të tolerueshëm para implementimit të tij. Kjo procedurë duhet të ekzistojë sepse përmes mbikqyrjes së ndryshimeve, mbikqyret siguria e tërë sistemit dhe parandalohen rreziqet tjera eventuale.

Opis: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Drejtori i Departamentit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Afati për shqyrtim është 60 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Aprovimi për instalim dhe pajisje apo ndryshimet në sistem dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil.Kjo procedure aplikohet tek te gjitha sistemet e Menaxhimit te Trafikut Ajror (MTA) dhe perkrahe te gjitha sherbimet nen kontrollin menaxhues te OSHNA-ve.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola:

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Pjesa 1, të dhënat e organizatës dhe aprovimi
  • Pjesa 2, përmbledhja e të dhënave në lidhje me ndryshimin
  • Pjesa 3, personi përgjegjës për ndryshimin

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

  • Formulari i plotësuar për njoftimin e ndryshimit (Origjinal)
  • Specifikimet teknike të ndryshimit (Origjinal)
  • Vlerësimi i sigurisë (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa2000Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena