CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për importim dhe eksportim të produkteve të duhanit

Ministria e Financave, Dogana e Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është lëshimi i liçencave për mundësinë e zhvillimit të veprimtarisë për import/eksport të produkteve të duhanit.

Opis: Kërkesa dorëzohet në zyrën administrative për protokollim, ajo pranohet nga Sektori i Procedurave me Ndikim Ekonomik, e cila më vonë kompletohet me dokumentet e nevojshme dhe shqyrtohet brenda afatit ligjor. Licenca nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 vit

Antihemiski organ: Dogana e Kosovës

Rok zalbe: 30 Ditë

Potrebne informacije

 • Emri i Kompanisë
 • Emri i tregtisë (adresa dhe selia,nr.tel)
 • Nr i Certifikatës së TVSh-së
 • Nr. Regjsitrit të Biznisit
 • Nr. i Certifikatës të Importit
 • Data e inagurmit të kompanisë
 • Pronari i kompanisë më të dhënat personale (emri i babës, viti i lindjes, data, etj.)
 • Detajet bankare të kompanisë
 • Banka dhe Selia
 • Emri i mbajtësit të llogarisë
 • Numri i llogarisë bankare

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Kopje)
 • Certikikata e Numrit Fiskal (Kopje)
 • Certifikata e TVSH-së (Kopje)
 • Certifikata e Origjinës/produktit (Kopje)
 • Sasia e përafërt vjetor e importi (Kopje)
 • Certifikata e Biznesit (kodet ekonomike për të cilat është autorizuar) (Kopje)
 • Personat përgjegjës të kompanisë dhe të punësuarit (Kopje)
 • Kontrata me prodhuesin për furnizimin me cigare (Kopje)
 • Llojet e cigareve që do të importohen, mënyra e paketimit të tyre (Kopje)
 • Certifikata e konfirmitetit dhe cilësisë nga prodhuesit (Kopje)
 • Licenca nga MTI-ja (Origjinal)
 • Nëse kemi të bëjmë me markë tregtare të mbrojtur të sillen mostrat për trajtim nga sektori i DPI për origjinalitetin e mallit të importuar (Kopje)
 • Sasia e përafërt vjetore e importit (Kopje)
 • Leja pë import nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës (Origjinal)
 • Pagesa e taksës vjetore në shumën prej: 100 € (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 euroTransfer bankar 100410070001295

Preuzmi Formular