CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për kontrollorë të trafikut ajror

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi se personeli përgjegjës për ofrimin e shërbimit të kontrollit të trafikut ajror i plotësojnë kërkesat rregullative, në lidhje me aftësitë, njohuritë, përvojen, gjendjen shëndetësore, njohjen e gjuhës angleze për të ofruar shërbim të sigurtë dhe efikas.

Opis: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Drejtori i Departamentit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Afati për shqyrtim është 10 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Licencimin e Kontrollorëve të Trafikut Ajror (KTA) dhe Studentëve KTA dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: E pa kufizuar

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Formulari për aplikim përmban 7 pjesë të cilat do të paraqitura në vijim
 • Pjesa 1, lloj i aplikimit
 • Pjesa 2, të dhënat personale
 • Pjesa 3, aplikimi për gradimet/miratimet
 • Pjesa 4, miratimi i zotësisë së gjuhës angleze
 • Pjesa 5, licenca aktuale
 • Pjesa 6, Trajnimi i njësisë/vlerësimi ose ekzaminimi i kompetencës
 • Pjesa 7, Deklarata e aplikuesit dhe punëdhënësit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Certifikatë ose vlerësimi për marrjen e gradimeve (Kopje)
 • Certifikatat në lidhje me vlerësimin e Zotësisë së Gjuhës Angleze (Kopje)
 • Konfirmim për realizimin e trajnimeve dhe matjes së kompetencës konform rregullores 5/2012 (Origjinal)
 • Certifikatë të vlefshme mjekësore (Kopje)
 • Konfirmim për realizimin e orëve të punës në detyrë, konform rregullores 5/2012 (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 € Lëshimi i licencës, 50 € Ripërtëritja e licencës, 20 € Lëshim i licencës për studentTransfer bankar 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena