CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për pyetës (ekzaminues)

Ministria e Infrastrukturës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i aftësive profesionale, njohja e legjislacionit dhe aftësitë e personit për testimin e kandidatëve për patentë shofer.

Opis: Licenca për pyetës i lëshohet personit i cili jep provimin profesional. Provimit për pyetës mund t’i nënshtrohet personi i cili i plotëson kushtet si vijon: posedon patentë shoferin e kategorisë “B” së paku per tri vite, dhe që i ka mbushur 23 vjet. Nuk është i punësuar në ndonjë auto shkollë apo ka ndonjë interes financiar në Auto shkollë apo familja e ngushtë e tij. Pyetësi për licencim duhet, të jap testimin teorik dhe praktik për kategorinë përkatëse. Provimi jepet para komisionit të emëruar nga Ministri i Infrastrukturës. Ministria do të organizojë trajnime për kandidatët për licencim për pyetës dhe trajnim për verifikimin e njohurive të pyetësit. Procedura për vazhdimin e licencës është e njëjtë.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 vite

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri mbiemri i kandidatit
 • Adresa
 • Numri i telefonit
 • E-mail adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Dëshminë për përgatitjen profesionale së paku nivelin bachelor për pyetës teorik kurse bachelor i komunikacionit për pyetës të drejtimit (Origjinal)
 • Dëshminë se ka përfunduar së paku dy trajnime (Origjinal)
 • Patent shoferi i vlefshëm së paku 5 vite (Origjinal)
 • Letërnjoftimin apo pasaportën e vlefshme të Republikës së Kosovës (Origjinal)
 • Deklaratën e noterizuar se ai ose ndonjë anëtarë i familjes së ngushtë të tij në tre vitet e fundit nuk është i angazhuar në çfarëdo mënyre në autoshkollë (Origjinal, Kopje e vertetuar)
 • Dëshminë për përfundimin trajnimit bazë për pyetës (Origjinal)
 • Dëshminë lëshuar nga gjykata që kandidati nuk është i dënuar për vepër penale më shumë se gjashtë muaj burgim me vendim gjyqësor të formës së prerë (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 EuroTransfer bankar1000430070003710