CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ajror

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Opis: Aplikuesi dorëzon formularin dhe dokumentacionin e paraparë me rregulloren Rregullore nr. 2010/1 Mbi rregullat e pëbashkëta për operimin e shërbimeve ajrore dhe Manualin për procedurat e dhënies, suspendimit dhe revokimit të Licencës për Operime. Nëse dokumentacioni është i plotë, aplikantit i lëshohet licenca.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Pa afat

Antihemiski organ: Ministria e Infrastrukturës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i subjektit afarist
 • Specifikacioni i shpenzimeve financiare për periudhën e ardhshme

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Deklarata mbi qëllimin e aplikuesit (Kopje)
 • Lista e personelit menaxhues (Kopje)
 • Lista e bordit mbikqyrës (Kopje)
 • Plani i biznesit për tri (3) vitet e para të operimeve (Kopje)
 • Raporti i auditimit financiar për vitin paraprak (Kopje)
 • Projektet financiare për tri (3) vitet e ardhshme (Kopje)
 • Detajet e burimeve financiare të tanishme dhe të ardhëshme (Kopje)
 • Detajet e aksionarëve dhe llojet e aksioneve që i posedojnë (Kopje)
 • Planet e rrjedhës së të hyrave financiare dhe likuiditetit për tri (3) vitet e para të operimeve (Kopje)
Bezplatno

Forma nije pronadjena