CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Aprovimi për shërbime në tokë

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i qasjes së barabartë në tregun e shërbimeve në tokë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar për përdoruesit e aeroportit dhe për mbajtur nivelin e lartë të sigurisë.

Opis: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Departmanteti i Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Rregullimit Ekonomik dhe Departamenti i Aerodromeve. Afati për shqyrtim është 60 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Aprovimin fillestar për shërbime në tokë dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 7 vjet

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Detajet e kompanisë
 • Detajet e personi kontaktues
 • Vendndodhja e shërbimeve
 • Lloji i ofruesit
 • Lista e shërbimeve që do të ofrohen

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Vërtetim se llogaritë e kompanisë nuk kanë qenë të bllokuara brenda gjashtë muajve të fundit (Kopje)
 • Llogaritë e audituara vjetore për dy vitet financiare më të fundit (Kopje)
 • Polica e sigurimit (Kopje)
 • Licenca për operim (nëse aplikohet) (Kopje)
 • Skema organizative, lista e personelit menaxhues, përshkrimi i përgjegjësive dhe detyrave (Kopje)
 • Pajisjet në përdorim (Kopje)
 • Kërkesat e kualifikimit për personelin dhe kërkesat përkatëse të trajnimit dhe plani i trajnimit (Kopje)
 • Procedurat e menaxhimit të sigurisë dhe procedurat standarde të trajtimit (Kopje)
 • Procedurat specifike të trajtimit që lidhen me operatorët specifik - klientët (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaAprovimi fillestar 5000 EUR. Për ripërtëritje të aprovimit 2500 Eur. Për amendamendim të aprovimit 2000 Eur. Pagesa vjetore 2000 Eur.Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Preuzmi Formular