CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za profesionalnog predavaca u auto školi

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za vozila

Cilj: Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u teorijskom delu.

Opis: Podonosilac prijave dostavlja prijavu Ministarstvu za infrastrukturu/Odeljenju za vozila - odseku za auto škole. Strucni ispiti za instruktora pri auto školama se sastoje iz usmenog i usmenog ispita. Kandidati koji u potpunosti polože ispit ce dobiti licencu za strucnog instruktora pri auto školama. Strucni ispit se odvija pred komisijom. Clanovi komisije se imenuju odlukom ministra. Postupak za produžetak licence je istovetan, s tim da lice mora pohadati još jedan seminara.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime fizičkog lica
  • Adresa
  • Broj telefona
  • Elektronska pošta (email)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Overena kopija)
  • Vozačka dozvola B kategorije, najmanje tri godine (Originalna)
  • Visokoškolska diploma iz oblasti saobraćaja u skladu sa bolonjskim sistemom (Originalna, Kopija)
  • Osnovna obuka za stručnog instruktora pri auto školama (Originalna)
  • Lice ne sme biti krivično osuđivano na period zatvorske kazne duži od šest meseci, a u skladu sa završnom sudskom presudom (Originalna)
  • Dokaz o plaćenoj taksi za polaganje ispita (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrvi put 100 EUR i 50 EUR za produženjeBankarski transfer 1000430070003710

Forma nije pronadjena