CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje heliodroma

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je izdavanje uverenja o radu heliodroma za javnu upotrebu, a u cilju ispunjavanja rada vazdušnog prevoza lokalnih i medjunarodnih operatera.

Opis: Nakon podnošenja prijave, popunjen prijavni formular i pratecu dokumentaciju ce proveriti odsek za aerodrome. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikovanja pune dokumentacije i inspekcije heliodroma, odsek za aerodrome preporucuje generalnom direktoru da izda uverenje koje onda potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
 • Podaci o položaju aerodroma (naziv aerodroma, opis lokacije, geografske koordinate/položaj i udaljenost od najbližeg grada)
 • Opis planiranih radnji
 • Imena menadžera na visokim položajima (odgovorni menadžer, menadžer bezbednosti, menadžer za operacije)
 • Detalji koji će biti uneti u uverenje o aerodromu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Jedna kopija Priručnika za heliodrome, koji je adekvatan za očekivane aktivnosti helikoptera na heliodromu (NEMA)
 • Detalji fizičkih karakteristika heliodroma, opreme, usluga i letelica, uključujući aeronautičke mape (mapa heliodroma i mapa barijera) (Originalna)
 • Original/overena kopija uverenja o registraciji preduzeća (NEMA)
 • Uverenje o vlasništvu heliodroma ili pravu na korišćenje (Originalna)
 • Podaci (radne biografije) više uprave heliodroma (Overena kopija)
 • Uverenje o plaćenih 50% iznosa naknade, u skladu sa važećom uredbom o naknadama koje propisuje Uprava za civilno vazduhoplovstvo (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataDobijanje sertifikata 5 000 EUR. Obnova važenja sertifikata 2 500 EUR. Izmena/prenos sertifikata 5 000 EUR. Godišnja naknada 1 250 EURBankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena