CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Certifikimi i Aerodromit - Klasa B

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Cilj: Qëllim i kësaj procedure është rregullimi i sigurisë së aerodromeve për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror nga operatorë ajror vendorë dhe ndërkombëtar dhe dhënien e certifikatës së operimit të aerodromit për shfrytëzim publik, në shërbim të operacioneve të transportit ajror të operatorëve ajrorë vendorë dhe ndërkombëtar.

Opis: Pas pala të ketë aplikuar në Autoritetin e Aviacionit Civil, i gjithë formulari dhe dokumentacioni shqyrtohet nga Departamenti i Aerodromeve. Afati për shqyrtim është 60 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimet të të gjithë dokumentacionit dhe inspektimit të aerodromit, departamenti i aerodromeve rekomandon tek drejtori i përgjithshëm lëshimin e certifkatës e cila pastaj nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vjet

Antihemiski organ: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Të dhënat mbi aplikuesin (emri, mbiemri, adresa, tel.)
 • Të dhënat mbi pozitën e aerodromit (emri i aerodromit, përshkrimi i pronës, koordinata gjeografike/pozita dhe largësia nga qyteti më i afërt)
 • Përshkrimi i operimeve të planifikuara
 • Emrat e menaxherëve në pozita të larta (Menaxheri Përgjegjës, Menaxheri i Sigurisë, Menaxheri i Operimeve)
 • Detajet që do të shënohen në Certifikatën e Aerodromit

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Një kopje e Manualit të Aerodromit, adekuat me aktivitetet e pritshme të aeroplanëve në aerodrom (NUK KA)
 • Detajet e karakteristikave fizike të aerodromit, pajisjeve, shërbimeve dhe mjeteve, përfshirë edhe hartat aeronautike (hartën e aerodromit dhe harten e pengesave) (Origjinal)
 • Kopja origjinale/e vërtetuar të regjistrimit të biznesit (NUK KA)
 • Dëshmia mbi pronësinë e aerodromit apo të drejtës për shfrytëzim (Origjinal)
 • Të dhënat (CV) për stafin e lartë drejtues së aerodromit (Kopje)
 • Dëshmia e pagesës së 50% të shumës së tarifës, në përputhje me rregulloren në fuqi për tarifat e ngarkuara nga AAC (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaCertifikimi fillestar 10000 EUR. Për ripërtëritje të certifikatës 5000 Eur. Për amendamendim/transferim të certifikatës 10000 Eur. Pagesa vjetore 2500 Eur. Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Preuzmi Formular