CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje aerodroma - klasa A

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove procedur je da reguliše bezbednost aerodroma za javnu upotrebu, usluge vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodjnih avioprevoznika i izdavanje sertifikata za rad aerodroma za javnu upotrebu, a za potrebe rada vazdušnog prevoza lokalnih i medunarodnih avioprevoznika.

Opis: Nakon podnošenja prijave, formular, kao i pratecu dokumentaciju, ce pregledati inspektor Odeljenja za aerodrome. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikovanja pune dokumentacije i inspekcije aerodroma, odeljenje za aerodrome preporucuje generalnom direktoru da izda uverenje koje onda potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
 • Podaci o položaju aerodroma (naziv aerodroma, opis lokacije, geografske koordinate/položaj i udaljenost od najbližeg grada)
 • Opis planiranih radnji
 • Imena menadžera na visokim položajima (odgovorni menadžer, menadžer bezbednosti, menadžer za operacije)
 • Detalji koji ce biti uneti u uverenje o aerodromu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60 dana

Potrebna dokumentacija

 • Jedna kopija Aerodromskog priručnika, koji je adekvatan za očekivane aktivnosti ili avione na aerodromu (Originalna)
 • Detalji fizičkih karakteristika aerodroma, opreme, usluga i letelica, uključujući aeronautičke mape (mapa aerodroma i mapa barijera) (Originalna)
 • Original/overena kopija uverenja o registraciji preduzeća (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o vlasništvu aerodroma ili pravu na korišćenje (Originalna)
 • Podaci (radne biografije) više uprave aerodroma (Originalna)
 • Uverenje o plaćenih 50% iznosa naknade, u skladu sa važećom uredbom o naknadama koje propisuje Uprava za civilno vazduhoplovstvo. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataDobijanje sertifikata 20 000 EUR. Obnova važenja sertifikata 10 000 EUR. Izmena/prenos sertifikata 20 000 EUR. Godišnja naknada 5 000 EURBankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena