CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz gasnih cilindara za domacinstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Cilj: Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izveštavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zakonskim i podzakonskim aktima.

Opis: Zahtev za licencu podnosi stranka (entitet) Ministrastvu za trgovinu i industriju (MTI). Predmet na pocetku pregleda Interna komisija Odseka za regulisanje tržišta nafte i naftnih derivata (ORTNND). Utvrduje se ispravnost dokumentacije, a izveštaj podnosi Komisiji za verifikaciju tehnickih uslova (KVTU). Ukoliko bude ustanovljeno da ima nedostataka, komisija ce zahtevati da se dokumentacija dopuni do zadatog roka. KVTU ce vršiti terenske posete da bi se utvrdili tehnicki uslovi u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima. Komisija sacinjava zapisnik koji zatim podnosi troclanoj Internoj komisiji, koja onda sporovodi završnu proveru dokumentacije i priprema izveštaj za direktora. Direktor mora verifikovati prijavu, a odluka o izdavanju licence se donosi u roku od 30 dana od datuma podnošenja prijave. Prijava se, zajedno sa odlukom o izdavanju licence i dozvolom koja je spremna za potpisivanje, podnosi kabinetu ministra.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Komisija za žalbe, Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Rok zalbe: 15 dana od dana prijema odluke

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Overena kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Overena kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Overena kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju - ugovor o davanju u zakup (Kopija)
 • Saglasnost Odseka za krizne situacije (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 evra za dozvolu 250 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002411

Forma nije pronadjena