CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz petrokemikalija

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Cilj: Svrha ovog postupka je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske i kvalitetne proizvode, kao i sposobnost izvještavanja i nadzora tržišta u skladu sa važecim zakonskim i podzakonskim aktima.

Opis: Zahtev za licencu podnosi strana (predmet) Ministarstvu trgovine i industrije. Na pocetku, ovo pitanje razmatra Odeljenje za regulatorna pitanja nafte za moguce nedostatke i dostavlja se Komisiji za tehnicku validaciju. Odbor za tehnicku validaciju izlazi na terenu i proverava tehnicke uslove u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji su na snazi. Isto izraduje zapisnik koji podnosi Domu Komisije, a zatim sa tri clana vrši konacnu proveru dokumentacije i priprema izvještaj za direktora. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, slucaj mora biti overen od strane direktora, kao i rješenje za odobrenje ili odbijanje od strane direktora. Predmet kojim se odluka o odobrenju dostavlja Kabinetu ministra sa licencom pripremljenom za potpisivanje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Rok zalbe: 15 dana od dana prijema odluke

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju depoa za naftni koks i ugovor o zakupu (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000 evra za dozvolu 500 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer1000400070002411

Forma nije pronadjena