CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za izvoz otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je da definiše uslove i procedure za izdavanje dozvola za izvoz otpada u Republiku Kosovo, a u svrhu ocuvanja životne sredine.

Opis: Procedura za dobijanje dozvole za izvoz otpada se ostvaruje prijavom pri Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja, a pregleda ga odbor koji saziva Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Odbor za izdavanje dozvole odlucuje da li da izda dozvolu ili ne, a na osnovu procene dokumentacije. Zapisnici Odbora za izdavanje dozvola potpisuju predsednik i drugi clanovi odbora koji su bili prisutni na sastanku i zasedanjima pregleda prijave. Na osnovu procene odbora, bice doneta odluka, a koju ce potpisati Generalni sekretar. Ista procedura važi i za proširenje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime podnosioca prijave
 • Datum podnošenja prijave
 • Kompanija
 • Broj telefona, elektronska pošta
 • Aktivnost
 • Količina otpada

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev i podaci podnosioca prijave (Originalna)
 • Finansijska garancija (Originalna)
 • Ugovor izmedu onoga koji šalje i prima otpad (Originalna)
 • Dokaz o karakteristikama otpada (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Popunjeni formular sa neophodnim podacima za rad na prekograničnom protoku otpada u skladu sa Aneksima I i II o uvozu, izvozu i tranzitu otpada (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata10 EURBankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena