CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat o registraciji PDV

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je evidentiranje preduzeca koja su kategorisana kao lica koja se oporezuju. Lice koje se dobrovoljno prijavilo za PDV ili lice koje je došlo prag pravne granice mora prikupljati PDV kada pruža robu ili usluge i da placa PDV u budžet.

Opis: Lice koje se prijavi za postupak registrovanja za PDV ce morati da podnese sve formulare za registrovanje PDV licno ili preko ovlašcenog poslovnog zastupnika kancelariji Servisnog centra za poreske usluge - odsek za obrazovanje regionalne Poreske uprave Kosova. Uz obrasce za registrovanje PDV-a se moraju dostaviti kopije dokumenata o registrovanju preduzeca, uverenje o fiskalnom broju i licna karta. Takode postoji mogucnost podnošenja zahteva u elektronskom EDI obliku.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Neodredjeno ili dok Poreska uprava Kosova uvede narednu promenu

Antihemiski organ: Poreska uprava

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Fiskalni broj
 • Naziv poreskog obveznika
 • Adresa poreskog obveznika
 • Vlasnik/odgovorno lice i br. telefona
 • Svrha registracije
 • Obrt u zadnjih 12 meseci
 • Datum dostizanja praga od 30000 €
 • Da li Vaše preduzece radi na više od jedne adrese?
 • Izjava vlasnika/odgovornog lica
 • Potpis vlasnika
 • Datum podnošenja prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Zahtev za PDV registraciju (Originalna)
 • Kopija licne karte i licnog broja (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Dokumentacija o registraciji preduzeća (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPlata sa gotovinom

Forma nije pronadjena