CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za emitere zemaljskih audio i audiovizuelnih medijskih signala (dozvola za regionalni radio i TV)

Nezavisna Komisija za Medije

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje audiovizuelnih medijskih usluga u Republici Kosovo i stvaranje konkurencije na slobodnom tržištu za medije na Kosovu.

Opis: Podnošenje aplikacije od strane subjekta za licencu za pružanje usluga audio i adiovizuelnih medijskih usluga posredstvom distributivnih operatora vrši Nezavisna komisija za medije. Komisiju cine sedam 7 clanova koji odlucuju o prijavama za izdavanje dozvola. Nezavisna komisija za medije u roku od trideset (30) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu konkurentnosti da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila. Pod izuzetnim okolnostima, Nezavisna komisija za medije može produžiti ogranicenja na najviše šezdeset (60) dana.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 7 godina

Antihemiski organ: Žalbeni odbor

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o stanici;
 • Naziv predloženog emitera (naziv kako bi se navela stanica);
 • Ključne kontakt osobe (ime, adresa, broj telefona glavne kontakt osobe emitera);
 • Prethodne ili trenutne aktivnosti kandidata u polju emitovanja ili publikovanja;
 • Lica ili organizacije koje su povezane sa kandidatom;
 • Razlika od drugih vidova emitovanja;
 • Tehnički podaci;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava; (Originalna)
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosovo; (Originalna)
 • Dokaz o plaćenim taksama i porezima; (Originalna)
 • Dokaz iz Privrednog suda da se trenutno ne vodi pravni spor; (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram); (Originalna)
 • Finansijsko stanje (Originalna)
 • Plan poslovanja; (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti osoblja; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrijavna taksa 100 EUR; Placanje za dobijanje dozvole: Radio - 700.00 EUR TV = 1.050,00 EURBankarski transfer 1000-4000-7000-1635

Forma nije pronadjena