CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za emitere zemaljskih audio i audiovizuelnih medijskih signala (dozvola za niskonaponski radio i TV)

Nezavisna Komisija za Medije

Cilj: Regulisanje audio i audiovizuelnih emitera medijskih sadržaja putem distributera u Republici Kosovo.

Opis: Podnosioci prijava mogu da podnesu zahtev za licencu da se bave uslugama kablovskih operatera pri Nezavisnoj komisiji za medije. Nezavisna komisija za medije se sastoji od sedam 7 clanova koji odlucuju o prijavama za izdavanje dozvola. Nezavisna komisija za medije u roku od trideset (30) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu konkurentnosti da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila. Pod izuzetnim okolnostima, Nezavisna komisija za medije može produžiti ogranicenja na najviše šezdeset (60) dana. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 7 godina

Antihemiski organ: Žalbeni odbor

Rok zalbe: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Potrebne informacije

 • Podaci o stanici;
 • Naziv predloženog emitera (naziv kako bi se navela stanica);
 • Ključne kontakt osove (ime, adresa, broj telefona glavne kontakt osobe emitera);
 • Prethodne ili trenutne aktivnosti kandidata u polju emitovanja ili publikovanja;
 • Lica ili organizacije koje su povezane sa kandidatom;
 • Razlika od drugih vidova emitovanja;
 • Tehnički podaci;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava; (Originalna)
 • Dokaz o državljanstvu Republike Kosovo; (Originalna)
 • Dokaz o plaćenim taksama i porezima; (Originalna)
 • Dokaz iz Privrednog suda da se trenutno ne vodi pravni spor; (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram); (Originalna)
 • Finansijsko stanje (Originalna)
 • Plan poslovanja; (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj spremi osoblja; (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrijavna taksa 100 EUR. Placanje za dobijanje dozvole (Radio =140.00 EUR TV =210.00EUR)Bankarski transfer 1000-4000-7000-1635

Forma nije pronadjena