CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Uvozna dozvola za hranu, stocnu hranu i uzgojni materijal

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je da ocuva zdravlje životinja i garantuje javno zdravlje.

Opis: Procedura pocinje popunjavanjem prijave. Prijava ukljucuje veterinarsko zdravstveno uverenje o prevozu živih životinja koja potpisuje službenik zemlje odakle se izvoze životinje, a koji garantuje navedenu pošiljku. Dozvola se izdaje istog dana i potpisuje je glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Ukoliko isporuka dolazi iz Srbije, dozvola važi 30 dana, dok za ostale zemlje dozvola važi 90 dana (zemlje koje su priznale Kosovo)

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Beleške o podnosiocu prijave, br. telefona, elektronska pošta, datum podnošenja prijave;
  • Naziv i opis pošiljke (rasa, pol, starosna dob itd.);
  • Naručena količina;
  • Napomene o kompaniji izvozniku;
  • Potpuna evidencija kompanije uvoznika;
  • Granični prelaz preko kog ulazi pošiljka;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Veterinarsko zdravstveno uverenje za pošiljku koje izdaje nadležni organ zemlje odakle se vrši izvoz; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata40 EUR Bankarski transfer 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena