CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenciranje veterinarskih poslovnih objekata

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je registrovanje preduzeca koja se bave veterinom, borba i sprecavanje zaraznih životinjskih bolesti, veterinarska medicinska praksa.

Opis: Podnosilac prijave se prijavljuje za izdavanje licence za postrojenje. Nakon podnošenja prijave, formira se komisija koja ide u posetu lokaciji. Izraduje se zapisnik inspekcije. Ukoliko su ispunjeni uslovi, podnosilac prijave ce dobiti odluku o veterinarskoj klinici sektora za zdravlje životinja u roku od 10 dana. Dozvola se prosleduje na potpisivanje glavnom izvršnom službeniku Agencije za hranu i veterinarstvo.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv klinike;
 • Adresa, mesto;
 • Telefon, elektronska pošta;
 • Ime i prezime;
 • Broj preduzeća u privrednom registru;
 • Odgovorno lice;
 • Fiskalni broj;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registrovanju veterinarskog preduzeća; (Kopija)
 • Dokaz o školskoj spremi podnosioca prijave; (Kopija)
 • Dokaz o školskoj spremi zaposlenih; (Kopija)
 • Ugovori poslodavca i veterinarskih tehničara (Overena kopija)
 • Saglasnost skupštine opštine; (Originalna)
 • Lični dokumenti; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR prvi put - 150 EUR za obnovu dozvolePlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena