CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za poslovne objekte za sakupljanje, trgovanje i izvoz kože živih životinja

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je borba i prevencija zaraznih bolesti životinja.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev zajedno sa pratecom dokumentacijom, dokazujuci registrovanje pravnog lica koje ce sprovesti takvu aktivnost Agenciji za hranu i veterinarstvo. Komisija ce sprovesti terensku posetu, bice uraden zapisnik i prijava za inspekciju se podnosi. U roku od 15 dana, donosi se odluka, gde se navodi broj izvoznika, a koju potpisuje službenik Sektora za životinje. Nakon toga, dozvolu izdaje i potpisuje glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo. Postupci za produženje dozvole su isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: ///

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Napomene podnosioca prijave;
  • Zemlja i lokacija objekta;
  • Broj telefona;
  • Adresa elektronske pošte;
  • Datum podnošenja prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Registracija preduzeća; (Kopija)
  • Saglasnost opštine; (Kopija)
  • Graševinska dozvola za izgradnju objekta; (Kopija)
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR prvi put - 150 EUR za obnovu dozvolePlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena