CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda - sertifikat o distribuciji

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je pribavljanje pravnog dokumenta koji dozvoljava uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda kako bi se osiguralno javno zdravlje.

Opis: Sve prijave se podnose putem elektronske pošte (email) ili licno. Dozvola se izdaje u roku od 2 dana. Naucna komisija koja radi pod Agencijom za hranu i veterinarstvo ce odluciti da li ce izdati sertifikat. Nakon dobijanja dozvole za uvoz, bice vam dozvoljeno da uvozite veterinarske medicinske proizvode.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Najmanje godinu dana

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime - prezime;
 • Odgovorno lice;
 • Kompanija uvoznik;
 • Adresa;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Poslovni registarski broj;
 • Tip uvoza

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava; (Originalna)
 • Lista medicinskih lekova; (Originalna)
 • Uverenje o analizi medicinskog leka; (Originalna)
 • Uverenje o poreklu; (Originalna)
 • Lista uvezenih veterinarskih medicinskih proizvoda uz pretho odobrenje AHV; (Originalna)
 • Dokaz o uplati administrativne takse; (Originalna)
 • Ugovor o radu koji dokazuje da zaposleno lice ima diplomu Veterinarskog fakulteta ili poslediplomsko zvanje doktora veterinarske medicine; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Uverenje koje garantuje kvalitet, poreklo i bezbednost proizvoda, uključujući dokaze o ispunjenju Dobrih praksi u proizvodnji - DPP iz zemlje izvoznika; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata0,5% vrednosti pošiljke (za svaku pošiljku)Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena