CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për qarkullues të produkteve mjeksore veterinare me pakicë

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve afariste që tregtojnë produkte medicinale të veterinës pasi duhet të garantohet shëndeti i kafshëve dhe ai publik.

Opis: Të gjitha aplikimet bëhen përmes e-mailit apo edhe përmes formës fizike. Për dhënien e lejes e vendosë Sektori i produkteve Medicinale Veterinare, dhe e nënshkruan kryeshefi i AUV - së në kuadër të Agjensionit. Të njëjtën e nënshkruan edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjensionit. Personi juridik i cili dëshiron të bëhet Qarkullues i Produkteve Medicinale Veterinare me pakicë bën kërkesë formale në zyrën e sektorit të Produkte Medicinale Veterinare. Leja lëshohet brenda një kohe të shkurtë kohore. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri - Mbiemri;
 • Personi përgjegjës;
 • Kompania Importuese;
 • Adresa;
 • Data e Aplikimit;
 • Numri i regjistrimit të biznesit;
 • Lloji i importit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni; (Origjinal)
 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit; (Origjinal)
 • Certifikata e analizave të barnave; (Origjinal)
 • Dëshminë e pagesës së taksës administrative; (Origjinal)
 • Kontratën e punës se ka të punësuar personin si teknik veterinar; (Kopje)
 • Listën e produkteve mjekësore veterinare për import, e cila paraprakisht duhet të jetë e miratuar nga AVUK; (Origjinal)
 • Dëshminë për hapsirë të mjaftueshme; (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa100 euro - pagesa e njejtë edhe për vazhdim të licencësPagesa në cash 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena