CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencë për qarkullues të produkteve mjekësore veterinare me shumicë

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve të cilët tregtojnë produkte medicinale veterinare për të garantuar shëndetin e kafshëve dhe atë publik.

Opis: Të gjitha aplikimet bëhen përmes e-mailit apo edhe përmes formës fizike. Për dhënien e lejes vendosë (e aprovon) sektori i produkteve medicinale veterinare dhe e nënshkruan kryeshefi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Personi juridik i cili dëshiron të bëhet Qarkullues i Produkteve Medicinale Veterinare me shumicë aplikon (bën kërkesë) formale në zyrën e sektorit të produkteve medicinale veterinare. Procedura është e njëjtë edhe për vazhdim.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Emri - Mbiemri;
 • Personi pergjegjes;
 • Kompania Importuese;
 • Adresa;
 • Data e Aplikimit;
 • Numri i regjistrimit të biznesit;
 • Lloji i importit;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Aplikacioni; (Origjinal)
 • Certifikatën e regjistrimit të biznesit; (Origjinal)
 • Certifikata e analizave të barnave; (Origjinal)
 • Dëshminë e pagesës së taksës administrative; (Origjinal)
 • Kontratën e punës se ka të punësuar personin i cili ka diplomë të Fakultetit të Veterinarisë ose titull të Doktorit të Mjekësisë Veterinare; (Kopje)
 • Listën e produkteve mjekësore veterinare, e cila paraprakisht duhet të jetë e miratuar nga AVUK; (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa200 euro - pagesa e njejtë edhe për vazhdim të licencësTransfer bankar 1000 4000 7000 2896