CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licencimi i persona juridik që hartojnë raporte të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është përzgjedhja e personave fizik dhe juridik të cilët do të hartojnë Raportet e Vlersim të Ndikimit në Mjedis.

Opis: Aplikuesi aplikon në Ministri për licencim. Ministria themelon komisionin e përkoshëm i cili shyrton kërkesën dhe në afat prej 15 ditëve cakton provimin. Personat i nënshtrohen provimit për licencë, pas mbajtjes së provimit në afat prej 30 ditësh komisioni i njofton personat që iu kanë nënshtru provimit për rezultatet. Pas dhënies së provimit personit i lëshohet licenca. Procedura për vazhdimin e licencës është e njejtë, mirëpo vetëm tarifa ndryshon.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 vite

Antihemiski organ: Gjykata Themelore në Prishtinë

Rok zalbe: 30 ditë

Potrebne informacije

 • Emri i personit juridik
 • Përgatitja profesionale universitare
 • Përvoja e punës
 • Pjesëmarrja në hartimin e raporteve të VNM-së ose ekspertizave mjedisore
 • Pjesëmarrja në hulumtimime ose studime për mjedisin
 • Lista e referencave
 • Informata shtesë
 • Anekset

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal)
 • Dëshminë për së paku tre (3) persona fizik të licencuar për hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis (Origjinal)
 • Fatura e pagesës së tarifës (Origjinal)
 • Dokumentet e dorëzuara në Ministri për marrjen e licencës (të noterizuar) (Kopje)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Pagesa80 euro shqyrtimi i kërkesës 350 euro lëshuarja e licencës 80 euro për vazhdimTransfer bankar 1000400070002120

Forma nije pronadjena