CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za distributere audio i audiovizuelnih medijskih usluga preko kablovske mreže, IPTV, OTT i satelita

Nezavisna Komisija za Medije

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje mrežnih usluga za kablovske operatere u Republici Kosovo.

Opis: Podnosioci prijava mogu da podnesu zahtev za licencu da se bave uslugama kablovskih operatera pri Nezavisnoj komisiji za medije. Nezavisna komisija za medije se sastoji od sedam 7 clanova koji odlucuju o prijavama za izdavanje dozvola. Nezavisna komisija za medije u roku od trideset (30) dana nakon datuma kraja roka za podnošenje prijava odlucuje na osnovu konkurentnosti da li ce izdati dozvolu podnosiocu prijave, na nacin koji propisuju pravila. Pod izuzetnim okolnostima, Nezavisna komisija za medije može produžiti ogranicenja na najviše šezdeset (60) dana. Isti postupak se primenjuje za produžavanje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina

Antihemiski organ: Žalbeni odbor

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Podaci o stanici;
 • Naziv predloženog emitera (naziv kako bi se navela stanica);
 • Ključne kontakt osobe (ime, adresa, broj telefona glavne kontakt osobe emitera);
 • Podaci o vlasništvu (pun naziv preduzeca, adresa sedišta, opis aktivnosti, imena i adrese clanova borda direktora kompanije);
 • Prethodne ili trenutne aktivnosti kandidata u polju emitovanja ili publikovanja;
 • Osobe ili organizacije koje su povezan sa kandidatom;
 • Razlika od drugih vidova emitovanja;
 • Programski sadržaj;
 • Tehnički podaci;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava; (Originalna)
 • Opis oblasti emitovanje koja mora biti predstavljena u vidu digitalne mape; (Originalna)
 • Dokaz od nadležne institucije (RAEPC) o dozvolama za frekvencije; (Originalna)
 • Uverenje iz Osnovnog suda (ne sme biti starije od tri (3) meseca) da kandidat nije deo krivičnog postupka; (Originalna)
 • Izjava da kandidat ne drži višu javnu funkciju, bilo putem direktnih izbora ili putem imenovanja od strane višeg službenika; (Originalna)
 • Pisana izjava da kandidat ne učestvuje u višim, menadžerskim/izvršnim strukturama bilo koje političke stranke i/ili bilo koje verske organizacije; (Originalna)
 • Dokaz da oprema za prijem signala omogućuje sortiranje kanala u skladu sa željama korisnika; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPlacanje (100 EUR za prijavu) (Za dobijanje dozvole za distributera kablovskog programa, IPTV) (Do 1.000 stanovnika 150.00 EUR) (From 1.000 – 10.000 inhabitants 300.00 EUR) (From 10.000 – 50.000 inhabitants 500 EUR) (Od 50.000 – 100.000 stanovnika 1.150.00 EUR) (Od 100.000 – 200.000 stanovnika 5.000,00 EUR) (Preko 250.000 stanovnika 20.000,00 EUR) Distributeri - OTT 5.000,00 EUR Distributeri satelitskog programa 1.500,00 EUR Bankarski transfer 1000-4000-7000-1635

Forma nije pronadjena