CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za izvoz proizvoda od duvana, osim nefermentisanog i nepreradenog duvana

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Departman Trgovine

Cilj: Svrha ove procedure je nadgledanje subjekata ukljucenih u izvoz i uvoz za plasman duvana i njenih proizvoda, kao i za garantovanje kvaliteta proizvoda na tržištu.

Opis: Zahtev podnosi kancelariji za podnošenje prijava. Službenik prosleduje slucaj Komisiji za pregled zahteva: Komisija pregleda prijave i odlucuje o dodeli, produženju, odbijanju ili oduzimanju dozvole. Slucaj se privodi kraju, podnosi Departmanu Trgovine. Dozvola se priprema, a podnosilac prijave se poziva da preuzme dozvolu i obavi uplatu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo trgovine i industrije, Odbor za žalbe

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv pravnog lica
  • Adresa sedišta, skladišta ili prodajnog mesta
  • Br. telefona, br. faksa i elektronska pošta
  • Ime i prezime odgovornog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za izdavanje licence (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu u okviru podataka o preduzeću, moraju se pribaviti identifikacioni brojevi 4635 i 4726 (Overena kopija)
  • Overena kopija uverenja za PDV poreskog obveznika (Kopija)
  • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Kopija)
  • Dokaz da preduzeće nije u fazi likidacije ili da nije pod sudskom upravom. (Originalna)
  • Dokaz da direktor ili odgovorno lice pravnog lica nije osuđivano za počinjeni zločin na vremenski period duži od šest meseci. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata50 EUR za izdavanje dozvole, 25 EUR za obnovu dozvoleBankarski transfer 1000400070002410

Forma nije pronadjena