CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za skladištenje dizela i benzina radi opšte potrošnje

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Cilj: Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava tehnicke, pravne, finansijske uslove, da postoje kvalitetni proizvodi, kao i sposobnost izvještavanja i pracenja tržišta u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Opis: Zahtev za dozvolu podnosi stranka (entitet) Ministrastvu za trgovinu i industriju (MTI). Predmet na pocetku pregleda Interna komisija Odseka za regulisanje tržišta nafte i naftnih derivata (ORTNND). Utvrduje se ispravnost dokumentacije, a izveštaj podnosi Komisiji za verifikaciju tehnickih uslova (KVTU). Ukoliko bude ustanovljeno da ima nedostataka, komisija ce zahtevati da se dokumentacija dopuni do zadatog roka. KVTU ce vršiti terenske posete da bi se utvrdili tehnicki uslovi u skladu sa važecim zakonima i podzakonskim aktima. Komisija sacinjava zapisnik koji zatim podnosi troclanoj Internoj komisiji, koja onda sporovodi završnu proveru dokumentacije i priprema izveštaj za direktora. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, slucaj mora biti overen od strane direktora, kao i rješenje za odobrenje ili odbijanje od strane direktora. Predmet kojim se odluka o odobrenju dostavlja Kabinetu ministra sa licencom pripremljenom za potpisivanje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Rok zalbe: 15 dana od dana prijema odluke

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Originalna)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • Posedovni list mesta gde je deponija ako nije na ime vlasnika kompanije ili same kompanije, takođe je potreban ugovor o korišćenju imovine u skladu sa trajanjem dozvole između vlasnika na posedovnoj listi i vlasnika kompanije (Kopija)
 • Glavni projekat/ deponije. Najmanje stranica na kojoj se nalazi naziv potpisa firme sa pečatom i potpisom, nazivom subjekta ili vlasnika i deponijom (Kopija)
 • Dokaz za depoe i njihovu zapreminu (Kopija)
 • Saglasnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (Kopija)
 • Saglasnost Odseka za hitne situacije (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000 evra za dozvolu 500 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer1000400070002411

Forma nije pronadjena