CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registracija stranog preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Cilj: Svrha ovog administrativnog postupka je omoguciti razlicitim subjektima da registruju poslovanje u obliku stranog društva i istovremeno vrše svoju djelatnost na Kosovu.

Opis: Podnosilac prijave popunjava obrazac prijave, koji se nalazi na zvanicnoj internet stranici Agencije za registraciju preduzeca na Kosovu (ARBK), podnosilac prijave podnosi licno, licno podnosi obrazac za prijavu svakom servisnom centru ARBK-a. Obrazac je pod kontrolom službenika prijema, obraduje se dokument, obradjuje službenik za obradu podataka, a Business Certifikat se izdaje sa brojem preduzeca i fiskalnim brojem.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremenskog ogranicenja

Antihemiski organ: Agencija za registraciju biznisa

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Adresa sedišta
 • Telefon, adresa elektronske pošte
 • Aktivnost koju lice obavlja
 • Ime i prezime odgovornog lica, adresa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 3

Potrebna dokumentacija

 • Ispunjavanje formulara A0 (Originalna)
 • Odluka o otvaranju inostranog preduzeća (Originalna)
 • Odluka o imenovanju direktora i registrovanog agenta (Originalna)
 • Odluka nadležnog suda da preduzeće postoji (overeno kod notara) (Kopija)
 • Uverenje o poslovanju (original ili overena kopija koja ne sme biti starija od tri meseca od datuma izdavanja i ako nije na albanskom, srpskom ili engleskom, dokument mora biti preveden na jedan od ova tri jezika; prevod mora biti overen kod notara) za otvaranje poslovne jedinice na Kosovu. (Kopija)
 • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika, direktora ili ovlašćenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
 • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika, direktora ili ovlašcenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
 • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 23 Zakona br. 02/L-123 (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata

Forma nije pronadjena