CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz nafte i naftnih derivata za opštu upotrebu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Cilj: Svrha ovog postupka je licenciranje relevantnim entitetima za uvoz nafte i gasa za opštu potrošnju. Istovremeno provjeriti kvalitet nafte i gasa koji se nudi na tržištu.

Opis: Zahtev podnosi stranka (entitet) za izdavanje dozvole za uvoz nafte i naftnih derivata za opštu upotrebu. U pocetku, slucaj ce pregledati interna komisija, a onda ce biti prosledjen eksternoj komisiji za verifikaciju tehnickih kapaciteta (ukoliko je primenljivo). Kada eksterna komisija završi pregled, zahtev se vraca internoj komisiji na dodatni pregled, a koji ce biti prosleden na verifikaciju direktoru odseka. Direktor ce potpisati izveštaj komisije. Odluku ce doneti službenik i istu ce potpisati direktor, koji onda prosledjuje slucaj kabinetu, uz kompletnu licencu koja je spremna za potpisivanje. Verifikuje je kabinet ministarstva, a licencu potpisuje ministar.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Komisija za žalbe, Ministarstvo trgovine i industrije

Rok zalbe: 15 dana od dana prijema odluke

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Sertifikat o registraciji preduzeća sa podacima o listingu poslovnog subjekta, aktivnost 5151 i rukovodilac / menadžer (Kopija)
 • Uverenje o porezu na dodatu vrednost (ako je registrovan) (Kopija)
 • Dokaz iz Poreske uprave Kosova da su ispunjene fiskalne obaveze (Kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da direktor/glavni menadžer nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Kopija)
 • Dokaz od Privrednog suda da kompanija nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata3000 evra za dozvolu 1500 evra za obnovu dozvole Bankarski transfer 1000400070002411

Forma nije pronadjena