CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registracija ogranicenog partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Cilj: Obrazac za prijavu se može naci on-line na službenoj internet stranici Kosovske agencije za registraciju biznisa (KARB). Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, ovlašceno lice licno podnosi obrazac centralnoj kancelariji KARB-a u Prištini ili relevantnom opštinskom centru za registraciju biznisa. Obrazac se proverava od strane službenika za prijem, predmet se protokoliše, i obraduje ga službenik za registraciju preduzeca, slucaj odobrava službenik za odobravanje i izdaje se sertifikat o registraciji ogranicenog partnerstva sa jedinstvenim registracionim brojem.

Opis: Obrazac prijave se može naci na internetu na zvanicnoj internet stranici Agencije za registraciju Agencije Kosova (ARBK). Aplikant (ili osoba ovlašcena za registraciju) podnosi obrazac za prijavu licno svakom servisnom centru ARBK-a. Obrazac proverava službenik prijema, slucaj je protokola, obraduje službenik za obradu podataka, odobrenje predmeta odobrava službenik za odobravanje, a Sertifikat biznisa se izdaje sa brojem biznisa i fiskalnim brojem.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Bez roka.

Antihemiski organ: Agencija za registrovanje biznisa

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Službeni naziv ograničenog partnerstva
  • Trgovinski naziv ograničenog partnerstva (ako se traži od ovlašćenog predstavnika)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 2

Potrebna dokumentacija

  • Ispunjavanje formulara A0 (Originalna)
  • Statut na osnovu Člana 33 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
  • Sporazum kompanije na osnovu Člana 86 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
  • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika i ovlašćenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
  • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 33.2 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBesplatno

Forma nije pronadjena