CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za procenu usaglašenosti za liftove i njihove bezbednosne komponente

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek Industrije

Cilj: Svrha ovog postupka je procena tehnicke i profesionalne kompetentnosti tiela za ocenu usaglašenosti koja vrše inspekciju novih liftova i onih koji se koriste.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev za ovjeru zajedno sa potrebnom dokumentacijom Ministarstvu industrije. Nakon toga, Ministarstvo trgovine i industrije uspostavlja komisiju za razmatranje i procenu aplikacija za odobrenje. Komisija razmatra dokumentaciju koju podnosi podnosilac prijave, a zatim priprema izveštaj sa preporukama komisije koje se, nakon potpisivanja od strane svih clanova komisije, dostavlja ministru. Ako se donosi odluka o davanju ovlašcenja, podnosilac prijave zatim priprema odluku o odobravanju ovlaštenja za koju istovremeno podnosiocu prijave koji potpiše izjavu o povjerljivosti i dobije ovlaštenje se obaveštava. Ovlašceni subjekti su dužni da podnesu zahtjev za nastavak ovlašcenja nakon isteka roka utvrdjenog u Odluci o ovlašcenju koju je potpisao ministar MTI.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Opšti podaci o podnosiocu prijave, naziv preduzeća
 • Adresa sedišta i poslovnice, br. telefona, adresa elektronske pošte
 • Podnosilac prijave
 • Opseg i obim rada koji se tiče procene usaglašenosti za koji se traži odobrenje
 • Kadrovski kapaciteti
 • Tehnički kapaciteti
 • Beleške koje potvrduju podatke u zahtevu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za ovlašcenje organa za procenu usaglašenosti (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Kopija)
 • Uverenje o akreditaciji (Overena kopija)
 • Administrativna poreska uplatnica (Originalna)
 • Plaćanje za dobijanje ovlašćenja (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataNaknada za prijavu 50 evra Placanje za odobrenje od 100 evraBankarski transfer 1000400070002411

Forma nije pronadjena