CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Autorizim për vlerësimin e konformitetit për sigurinë e lodrave

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Industrisë

Cilj: Qëllimi i kësaj procedure është vlerësimi i kompetencës teknike dhe profesionale të trupave për vlerësimin e konformitetit të cilët kryejnë procedurat e vlerësimit të konformitetit për lodrat si në vijim: Ekzaminimi i tipit dhe Kontrolli i Brendshëm i Prodhimit. Këto procedura kryhen me kërkesën e prodhuesit para vendosjes së lodrave në dispozicion të tregut. Kjo bëhet për të garantuar shëndetin publik.

Opis: Aplikuesi kërkesën për autorizim së bashku me dokumentacionin e nevojshëm e paraqet tek Departamenti i Industrisë. Pas kësaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë themelon komisionin për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikacioneve për autorizim. Komisioni e shqyrton dokumentacionin e paraqitur nga aplikuesi, pastaj përgatitet raporti me rekomandime nga komisioni i cili pas nënshkrimit nga të gjithë anëtarët e komisionit, i përcillet ministrit. Në qoftë se merret vendimi për dhënien e autorizimit aplikuesit atëherë përgatitet vendimi për dhënien e autorizimit për çka në të njëjtën kohë informohet edhe aplikuesi e cili nënshkruan deklaratën e konfidencialitetit dhe merr autorizimin. Subjektet që janë të autorizuar janë të obliguar që të parashtrojnë kërkesë për vazhdimin e Autorizimit pas afatit të caktuar në vendimin për autorizim të nenshkruar nga Ministri I MTI-së.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 vite

Antihemiski organ: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Rok zalbe: 15 ditë

Potrebne informacije

 • Të dhënat e përgjithshme të aplikuesit, emri i subjektit ekonomik
 • Adresa e selisë dhe e njësisë, telefoni, e-mailli
 • Parashtruesi i kërkesës/aplikacionit
 • Fusha dhe vëllimi i punëve për vlerësim të konformitetit për të cilat kërkohet Autorizimi
 • Kapacitetet njerëzore
 • Kapacitetet teknike
 • Shënimet me të cilat dëshmohen të dhënat nga kërkesa

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Kërkesa për Autorizimin e Trupave për vlerësim të Konformitetit (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Kopje)
 • Certifikata e Akreditimit (Kopje e vertetuar)
 • Fletëpagesat e taksave administrative (Origjinal)
 • Polisa e Sigurimit (Origjinal)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PagesaPa pagesëTransfer bankar